Dina personuppgifter är viktiga för dig, och du är viktig för oss. Syftet med informationen i denna policy är att du ska kunna känna dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter.
 

När du söker jobb hos oss

För att vi ska kunna hantera din ansökan, avgöra om du är en lämplig kandidat och ta kontakt med dig för eventuella frågor eller bokning av intervju behöver vi behandla dina personuppgifter. Vilka uppgifter vi behandlar beror på vad du skickar in till oss, men i regel handlar det om namn, adress, e-postadress, telefonnummer, personnummer samt uppgifter om meriter och annat innehåll i CV och/eller personligt brev. Behandlingen utförs med stöd av en intresseavvägning, där vårt intresse av att kunna hantera din ansökan bedöms väga tillräckligt tungt för att rättfärdiga behandling av dina personuppgifter. Om du vill dra tillbaka din ansökan kan du göra det genom att kontakta oss via den kanal du skickade din ansökan, alternativt på info@intechrity.se. Om du gör det kommer vi att radera alla dina personuppgifter och avsluta ditt rekryteringsärende, såvida vi inte har en skyldighet att spara alla eller några av uppgifterna enligt lag eller det finns någon annan laglig anledning att spara dina personuppgifter.
 
Om du nekas anställning sparas dina ansökningshandlingar i två år för att kunna uppfylla diskrimineringslagens krav. Om vi däremot väljer att inte gå vidare med din ansökan för att vi inte behöver anställa för tillfället, sparas dina handlingar i ett år såvida du inte begär att de ska raderas innan dess. Även om du anställs kommer dina meriter att sparas i två år, medan andra nödvändiga uppgifter såsom namn, personnummer och kontaktuppgifter sparas under hela anställningen och viss tid därefter.
 
Dina personuppgifter kan komma att lagras hos Microsoft, vilka vi anlitar som hostingleverantör för e-postkommunikation och dokumenthantering. I övrigt lämnas dina personuppgifter inte ut till någon utanför inTechrity innan anställning.
 

Om du är aktiv på sociala medier

Vi är aktiva på sociala medier såsom LinkedIn, Facebook och Instagram. Om du väljer att publicera innehåll, exempelvis ett inlägg eller en kommentar, på någon av våra publika sidor samtycker du till att vi behandlar de personuppgifter som du publicerar. Vi gör detta i syfte att kunna marknadsföra oss och kommunicera med de personer som tar kontakt med oss för att ställa frågor eller föra diskussioner. Förutom att dina personuppgifter lagras i den tjänst du publicerat dem behandlar vi dem även genom att läsa, eventuellt besvara och i undantagsfall radera dem. Du kan ta tillbaka ditt samtycke när som helst genom att själv radera det du publicerat.
 
Kom ihåg att du genom att publicera innehåll på en av våra publika sidor även lämnar de uppgifter du publicerar till leverantören av den sociala tjänsten. inTechrity har ingen kontroll över vad dessa leverantörer gör med dina uppgifter, utan det regleras helt av deras egna villkor för respektive tjänst.
 
Ibland marknadsför vi även våra inlägg på LinkedIn, Facebook och/eller Instagram. När vi gör det riktar vi oss till personer i arbetsför ålder som angett att de bor inom området för någon av de orter där vi har kontor. Det kan även hända att vi riktar oss till personer med vissa intressen som de själva angivit på sin profil. Vi får inte tillgång till några uppgifter om specifika personer, utan all faktisk behandling av personuppgifter utförs av leverantören av den sociala tjänsten.
 

När du skickar e-post till oss

Inkommande e-post innehåller i regel personuppgifter. Om du skickar e-post till någon av oss kommer vi att behandla dina personuppgifter genom att läsa, lagra och hantera ditt meddelande samt genom att i förekommande fall föra det vidare till rätt mottagare inom inTechrity. De personuppgifter som behandlas av oss i detta syfte är desamma som de du anger i ditt meddelande. Vanliga exempel på personuppgifter som inkommer till oss på detta sätt är namn, e-postadress, telefonnummer och befattning.
 
Den lagliga grunden för denna behandling är en utförd intresseavvägning, där vi har gjort bedömningen att vårt (och ditt) intresse av att e-postmeddelandet hanteras och besvaras väger tillräckligt tungt för att rättfärdiga behandlingen av dina personuppgifter. Så länge ditt meddelande inte övergått till att omfattas av ett ärende med en annan laglig grund har du en rätt att invända mot fortsatt behandling. Då kommer vi att radera alla meddelanden innehållande dina personuppgifter, såvida vi inte har en skyldighet att spara ett eller flera av dem enligt lag eller det finns någon annan berättigad anledning att spara dina meddelanden. Detsamma gäller efter att kommunikationen/ärendet har avslutats. Om ärendet exempelvis hör till en befintlig kundrelation kan vi komma att spara det under den tid som kundrelationen består (även då med en intresseavvägning) samt en tid därefter (för att kunna tillvarata våra rättigheter enligt lag).
 
Fundera en extra gång innan du nämner någon annan person i ett e-postmeddelande till oss. Även sådana personuppgifter behandlas med stöd av en intresseavvägning, men det kan vara svårt eller till och med omöjligt för oss att informera individen om att dennes personuppgifter behandlas i detta fall. Ta hand om dina medmänniskor och nämn endast andra personer än dig själv om du bedömer att det är nödvändigt.
 

När du besöker vår webbplats

Vi samlar in statistik om de som besöker www.intechrity.se. I den statistiken behandlar vi uppgifter om IP-adress, namn på IP-adressens ägare, de sökord du har skrivit samt enhets- och webbläsarinformation. Vi behandlar dessa uppgifter på basis av en intresseavvägning, där vårt berättigade intresse är att följa besökares användning av vår webbplats för att kunna förbättra och utveckla den. Om du vill invända mot denna behandling kan du kontakta oss på det sätt som anges under avsnittet ”Kontakt”.
 
Information om cookies finns här.
 

När du bokar in ett möte med någon av oss

När du bokar ett telefonmöte med någon av oss på inTechrity samlar vi in namn, e-postadress, telefonnummer, vilken organisation du arbetar inom, din titel/funktion och en beskrivning av vad du/ni önskar få ut av mötet. All information du fyller i läggs automatiskt upp i kalendern för den person du bokat möte med och finns även med i bekräftelsemailet som skickas till den personen. Du kommer själv att få ett bekräftelsemail från inTechrity där din bokade tid, titeln på mötet och vem du ska prata med framgår.
 
Vår behandling utförs med stöd av en intresseavvägning, där det berättigade intresset som rättfärdigar behandlingen är att kunna administrera bokningen och tillhandahålla rådgivning eller annat stöd med hög kvalitet till dig som kund eller blivande kund. Du kan när som helst invända mot behandlingen genom att själv avboka mötet. Om du avbokar ett möte du har bokat tas det automatiskt bort ur den andra personens kalender. I annat fall sparas bokningen i den bokade personens kalender under den tid det finns stöd i lag för det.
 
Vi använder oss av Microsofts tjänster för att kunna synka bokningar till våra kalendrar. Eftersom de därmed är ett personuppgiftsbiträde till oss har vi ett särskilt avtal mellan oss som säkerställer att de behandlar dina personuppgifter på ett lagligt och korrekt sätt.
 

Om du eller din arbetsgivare är kund hos oss

Om du eller din arbetsgivare är kund hos oss kan det finnas olika anledningar till att vi behandlar dina personuppgifter:
  • du har angivits som kontaktperson för en viss typ av frågor
  • du har mailat eller på annat sätt kontaktat oss för att ställa en fråga
  • någon annan inom din organisation har tillhandahållit dina uppgifter för att vi ska kunna besvara en fråga eller utföra en viss åtgärd
  • du eller någon annan inom din organisation har angett att du ska ha tillgång till vår Kundportal
  • du eller någon annan inom din organisation har angett att du ska vara mottagare av vårt nyhetsbrev (gäller enbart de kunder vi är dataskyddsombud för).
 
I normalfallet behandlar vi ditt namn, din e-postadress, ditt telefonnummer och din funktion. Vi behandlar dina kontaktuppgifter på basis av en intresseavvägning, där vi gjort bedömningen att intresset hos dig/din arbetsgivare av att vi ska kunna kontakta och hjälpa er samt att ni i vår Kundportal och/eller vårt nyhetsbrev ska få del av information om senaste nytt inom dataskyddslagstiftningen, planering för den kommande månaden och relevanta rättsutredningar motiverar behandling av dina personuppgifter. Du kan dock invända mot behandlingen. Om du gör det kommer vi att sluta behandla dina uppgifter såvida vi inte gör bedömningen att vi eller en tredje part har ett berättigat intresse av fortsatt behandling.
 
Vi använder oss av MailChimp för att skicka ut nyhetsbrev. MailChimp kan komma att behandla dina personuppgifter utanför EU och EES, men eftersom leverantören är ansluten till Privacy Shield anses de enligt EU-kommissionen uppnå de krav som ställs av dataskyddsförordningen. Du kan läsa mer om MailChimps behandling av personuppgifter här. Vidare lagrar vi dina kontaktuppgifter i vårt projektverktyg, Monday.com, vars leverantör också har anslutit sig till Privacy Shield. Slutligen kan dina personuppgifter komma att behandlas av Microsoft, vilka vi anlitar som hostingleverantör för e-postkommunikation och vår Kundportal. Microsoft behandlar personuppgifter inom EU. Vi har tecknat personuppgiftsbiträdesavtal med alla dessa leverantörer för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas på ett tryggt och säkert sätt.
 
Vi kommer att behandla dina kontaktuppgifter tills:
  • din arbetsgivare inte längre är kund hos oss
  • din arbetsgivare anger en ny kontaktperson
  • det finns ett annat lagenligt skäl att radera dina uppgifter.
 

Dina rättigheter

Du har enligt dataskyddsförordningen rätt att få ett utdrag av de personuppgifter som vi behandlar om dig samt information om hur vi behandlar dem, under förutsättning att du kan styrka din identitet. I vissa fall kan du även få ut dina personuppgifter i ett strukturerat, maskinläsbart och allmänt använt format för att kunna överföra uppgifterna till en annan leverantör.
 
Du har även rätt att begära rättelse eller komplettering av de personuppgifter som vi behandlar om dig. Under tiden vi kontrollerar om uppgifterna är korrekta kan du begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas, vilket innebär att de endast får lagras av oss tills vidare. Du kan också begära att vi raderar dina personuppgifter, men om vi fortfarande har en berättigad anledning att spara uppgifterna enligt exempelvis lag eller avtal kan din begäran komma att avslås.
 
Om du anser att vår behandling av dina personuppgifter är olaglig eller inte sker på ett korrekt sätt har du en rätt att inge ett klagomål till Datainspektionen. Mer information om hur du gör detta finns på Datainspektionens webbplats.
 

Kontakt

Personuppgiftsansvarig för alla ovanstående behandlingar är inTechrity i Karlstad AB, org.nr. 559136-8997, Kungsgatan 12, 652 24 Karlstad.
 
Om du har frågor om vår behandling av dina personuppgifter eller vill utöva någon av dina rättigheter, hör av dig till info@intechrity.se.