Integritetspolicy

 
Syftet med denna integritetspolicy är att på ett tydligt och transparent sätt beskriva hur vi samlar in och använder personuppgifter.
 

Om du söker jobb hos oss

För att vi ska kunna hantera din ansökan, avgöra om du är en lämplig kandidat och ta kontakt med dig för eventuella frågor eller bokning av intervju behöver vi behandla dina personuppgifter. Vilka uppgifter vi behandlar beror på vad du skickar in till oss, men i regel handlar det om namn, adress, e-postadress, telefonnummer, personnummer samt uppgifter om meriter och annat innehåll i CV och/eller personligt brev. Behandlingen utförs med stöd av en intresseavvägning, där vårt intresse av att kunna hantera din ansökan bedöms väga tillräckligt tungt för att rättfärdiga behandling av dina personuppgifter. Om du vill dra tillbaka din ansökan kan du göra det genom att kontakta oss via den kanal du skickade din ansökan, alternativt på info@intechrity.se. Om du gör det kommer vi att radera alla dina personuppgifter och avsluta ditt rekryteringsärende, såvida vi inte har en skyldighet att spara alla eller några av uppgifterna enligt lag eller det finns någon annan laglig anledning att spara dina personuppgifter.
 
Om du nekas anställning sparas dina ansökningshandlingar i två år för att kunna uppfylla diskrimineringslagens krav. Om vi däremot väljer att inte gå vidare med din ansökan för att vi inte behöver anställa för tillfället, sparas dina handlingar i ett år såvida du inte begär att de ska raderas innan dess. Även om du anställs kommer dina meriter att sparas i två år, medan andra nödvändiga uppgifter såsom namn, personnummer och kontaktuppgifter sparas under hela anställningen och viss tid därefter.
 
Dina personuppgifter kan komma att lagras hos vår hostingleverantör för e-postkommunikation och dokumenthantering. I övrigt lämnas dina personuppgifter inte ut till någon utanför inTechrity innan anställning.

 

Om du är aktiv på sociala medier

Vi är aktiva på sociala medier såsom LinkedIn och Instagram. Om du väljer att publicera innehåll, exempelvis ett inlägg eller en kommentar, på någon av våra publika sidor samtycker du till att vi behandlar de personuppgifter som du publicerar. Vi gör detta i syfte att kunna marknadsföra oss och kommunicera med de personer som tar kontakt med oss för att ställa frågor eller föra diskussioner. Förutom att dina personuppgifter lagras i den tjänst du publicerat dem behandlar vi dem även genom att läsa, eventuellt besvara och i undantagsfall radera dem. Du kan ta tillbaka ditt samtycke när som helst genom att själv radera det du publicerat.
 
Kom ihåg att du genom att publicera innehåll på en av våra publika sidor även lämnar de uppgifter du publicerar till leverantören av den sociala tjänsten. inTechrity har ingen kontroll över vad dessa leverantörer gör med dina uppgifter, utan det regleras helt av deras egna villkor för respektive tjänst.
 
Ibland marknadsför vi även våra inlägg på LinkedIn och/eller Instagram. När vi gör det riktar vi oss till personer i arbetsför ålder som angett att de bor inom området för någon av de orter där vi har kontor. Det kan även hända att vi riktar oss till personer med vissa intressen som de själva angivit på sin profil. Vi får inte tillgång till några uppgifter om specifika personer, utan all faktisk behandling av personuppgifter utförs av leverantören av den sociala tjänsten.
 

Om du skickar e-post till oss

Inkommande e-post innehåller i regel personuppgifter. Om du skickar e-post till någon av oss kommer vi att behandla dina personuppgifter genom att läsa, lagra och hantera ditt meddelande samt genom att i förekommande fall föra det vidare till rätt mottagare inom inTechrity. De personuppgifter som behandlas av oss i detta syfte är desamma som de du anger i ditt meddelande. Vanliga exempel på personuppgifter som inkommer till oss på detta sätt är namn, e-postadress, telefonnummer och befattning.
 
Den lagliga grunden för denna behandling är en utförd intresseavvägning, där vi har gjort bedömningen att vårt (och ditt) intresse av att e-postmeddelandet hanteras och besvaras väger tillräckligt tungt för att rättfärdiga behandlingen av dina personuppgifter. Så länge ditt meddelande inte övergått till att omfattas av ett ärende med en annan laglig grund har du en rätt att invända mot fortsatt behandling. Då kommer vi att radera alla meddelanden innehållande dina personuppgifter, såvida vi inte har en skyldighet att spara ett eller flera av dem enligt lag eller det finns någon annan berättigad anledning att spara dina meddelanden. Detsamma gäller efter att kommunikationen/ärendet har avslutats. Om ärendet exempelvis hör till en befintlig kundrelation kan vi komma att spara det under den tid som kundrelationen består (även då med en intresseavvägning) samt en tid därefter (för att kunna tillvarata våra rättigheter enligt lag).
 
Fundera en extra gång innan du nämner någon annan person i ett e-postmeddelande till oss. Även sådana personuppgifter behandlas med stöd av en intresseavvägning, men det kan vara svårt eller till och med omöjligt för oss att informera individen om att dennes personuppgifter behandlas i detta fall. Ta hand om dina medmänniskor och nämn endast andra personer än dig själv om du bedömer att det är nödvändigt.
 

Om du besöker vår webbplats

Vi samlar in statistik om de som besöker www.intechrity.se. I den statistiken behandlar vi uppgifter om IP-adress (exv. din internetleverantör) samt enhets- och webbläsarinformation (såsom operativsystem, språkinställning och vilken webbläsare som används). Vi kan inte identifiera dig som besöker hemsidan med hjälp av dessa uppgifter, men eftersom en IP-adress (även om den bara leder till en internetleverantör) alltid är att betrakta som en personuppgift informerar vi om behandlingen. Vi behandlar dessa uppgifter på basis av en intresseavvägning, där vårt berättigade intresse är att följa besökares användning av vår webbplats för att kunna förbättra och utveckla den. Om du vill invända mot denna behandling kan du kontakta oss på det sätt som anges under avsnittet ”Kontakt”.
 
Information om cookies finns här.
 

Om du bokar in ett möte med någon av oss

När du bokar ett telefonmöte med någon av oss på inTechrity samlar vi in namn, e-postadress, telefonnummer, vilken organisation du arbetar inom, din titel/funktion och en beskrivning av vad du/ni önskar få ut av mötet. All information du fyller i läggs automatiskt upp i kalendern för den person du bokat möte med och finns även med i bekräftelsemejlet som skickas till den personen. Du kommer själv att få ett bekräftelsemejl från inTechrity där din bokade tid, titeln på mötet och vem du ska prata med framgår.
 
Vår behandling utförs med stöd av en intresseavvägning, där det berättigade intresset som rättfärdigar behandlingen är att kunna administrera bokningen och tillhandahålla rådgivning eller annat stöd med hög kvalitet till dig som kund eller blivande kund. Du kan när som helst invända mot behandlingen genom att själv avboka mötet. Om du avbokar ett möte du har bokat tas det automatiskt bort ur den andra personens kalender. I annat fall sparas bokningen i den bokade personens kalender under den tid det finns stöd i lag för det.
 
Vi använder oss av en extern leverantör för att kunna synka bokningar till våra kalendrar. 
 

Om du registrerat dig för vårt nyhetsbrev

När vi skickar ut nyhetsbrev behandlar vi din mejladress. Vi behandlar dina personuppgifter med stöd av det samtycke du lämnade i samband med att du registrerade dig för nyhetsbrevet. Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke, genom att kontakta oss eller klicka på Avprenumerera i ett av de utskickade nyhetsbreven från oss.
 
Vi använder oss av en extern leverantör för att skicka ut vårt nyhetsbrev. 
 
Vi kommer att behandla dina personuppgifter tills du drar tillbaka ditt samtycke genom att avregistrera dig från nyhetsbrevet.
 
Om du är befintlig kund hos oss, eller om vi lagt in dig i utskickslistan för att vi bedömer det sannolikt att du har ett intresse av innehållet, skickar vi i stället nyhetsbrev till dig med stöd av berättigat intresse. Se mer nedan.
 

Om du eller din arbetsgivare är kund hos oss

Om du eller din arbetsgivare är kund hos oss kan det finnas olika anledningar till att vi behandlar dina personuppgifter, exempelvis:
 • du har angivits som kontaktperson för en viss typ av frågor
 • du har mejlat eller på annat sätt kontaktat oss för att ställa en fråga
 • någon annan inom din organisation har tillhandahållit dina uppgifter för att vi ska kunna besvara en fråga eller utföra en viss åtgärd
 • du eller någon annan inom din organisation har angett att du ska ha tillgång till vår Kundportal
 • du eller någon annan inom din organisation har angett att du ska vara mottagare av vårt månadsbrev för dataskyddsombudskunder
 • du eller någon annan inom din organisation har angett att du ska ha ett konto i vårt verktyg för e-learning.
 
I normalfallet behandlar vi ditt namn, din e-postadress, ditt telefonnummer och din funktion. Om du får ett e-learningkonto behandlar vi även enhets- och webbläsar-ID, inloggningsuppgifter (lösenord) samt uppgifter om vilka kurser som genomgåtts när och med vilket resultat. Vi behandlar dina personuppgifter på basis av en intresseavvägning, där vi gjort bedömningen att något eller flera av följande berättigade intressen motiverar behandlingen av dina personuppgifter:
 • intresset hos dig/din arbetsgivare av att vi ska kunna kontakta och hjälpa er
 • intresset hos dig/din arbetsgivare av att ni i vår Kundportal och/eller vårt månadsbrev ska få del av information om senaste nytt inom dataskyddslagstiftningen, planering för den kommande månaden och relevanta rättsutredningar
 • intresset hos din arbetsgivare att du ska genomgå utbildning inom dataskydd och informationssäkerhet
 • intresset hos oss att informera om relevanta nyheter på integritetsområdet.
Du kan dock invända mot behandlingen. Om du gör det kommer vi att sluta behandla dina uppgifter såvida vi inte gör bedömningen att vi eller en tredje part har ett berättigat intresse av fortsatt behandling. Vad gäller direktmarknadsföring (t.ex. utskick av nyhetsbrev) kommer din invändning dock att få verkan direkt. Se avsnittet Dina rättigheter.
 
Vi använder oss av externa leverantörer för att skicka ut månads- och nyhetsbrev samt för vårt projektverktyg, kundportal och e-postsystem och e-learningverktyg, där exempelvis dina kontaktuppgifter kan lagras. 
 
Vi kan komma att behandla dina personuppgifter tills;
 • preskriptionstiden gått ut (10 år efter att din arbetsgivare inte längre är kund hos oss), eller
 • det finns ett annat lagenligt skäl att radera dina uppgifter.
 
Om du är mottagare av vårt nyhetsbrev kommer vi behandla dina personuppgifter tills;
 • du invänder mot behandlingen.

Om du eller din arbetsgivare är potentiell kund till oss

Om vi identifierat dig eller din arbetsgivare som potentiell kund till oss behandlar vi ditt namn, din e-postadress, ditt telefonnummer och din funktion för att kunna kontakta dig och erbjuda dig våra tjänster. Uppgifterna kan vi ha samlat in via webbsidor eller möten, mässor och utbildningar vi deltagit i, eller från andra företag. Vi behandlar dessa kontaktuppgifter med stöd av vårt berättigade intresse av att kunna utveckla vår verksamhet och marknadsföra våra tjänster mot nya potentiella kunder. Du kan alltid invända mot en behandling som sker med stöd av ett berättigat intresse, se avsnittet Dina rättigheter
 
Dina personuppgifter kommer att hanteras i vårt projektverktyg samt hos vår hostingleverantör för e-postkommunikation. 
 
Uppgifter vi samlat in som inte leder till att kontakt tas inom en månad gallras. Om vi kontaktat dig kommer vi att behandla dina kontaktuppgifter tills
 • du invänder mot behandlingen, eller
 • det gått två år sedan vår senaste kontakt. 
 

Leverantörer och överföringar

I de fall personuppgifter behandlas av någon av våra leverantörer ser vi till att teckna ett särskilt avtal (personuppgiftsbiträdesavtal) mellan dem och oss som säkerställer att de behandlar dina personuppgifter på ett lagligt och korrekt sätt.

Om personuppgifter överförs utanför EU/EES ser vi till att det finns ett beslut från EU-kommissionen om att mottagarlandet säkerställer en dekvat skyddsnivå alternativt tecknar standardavtalsklausuler för att säkerställa att hanteringen följer EU-lagstiftning. Du kan kontakta oss för att få mer information om detta.

 
 

Dina rättigheter

Du som registrerad har enligt dataskyddsförordningen en del rättigheter. Nedan beskrivs dessa rättigheter samt hur vi arbetar för att uppfylla dessa rättigheter.

 
Rätt till tillgång (”registerutdrag”)
Du har rätt att kontakta oss för att få information om ifall vi hanterar dina personuppgifter och i så fall få tillgång till uppgifterna och information om hur vi använder dem. Du har även rätt att begära en kopia av personuppgifterna. Den första kopian du begär är gratis, men för ytterligare kopior kan en avgift komma att tas ut. Lämnar du din begäran i elektroniskt format, kommer du även om möjligt att få utdraget och informationen i elektroniskt format. Om du inte begär ett visst elektroniskt format kommer utdraget att tillhandahållas i ett format som är allmänt använt, exempelvis PDF-filer.
 
Om utlämnandet till dig skulle medföra nackdelar för andra individer kan det hända att vi nekar utlämnandet av vissa personuppgifter. Rätten till tillgång innebär inte heller att du alltid har rätt att få ut själva handlingen där dina personuppgifter förekommer.
 
Rätt till rättelse
Du har rätt till att utan onödigt dröjsmål få felaktiga personuppgifter rättade. Om det är lämpligt med hänsyn till ändamålet med vår behandling har du även rätt att komplettera ofullständiga personuppgifter, exempelvis genom att inge ett kompletterande utlåtande.
 
Rätt till begränsning
En begränsning av behandling innebär att personuppgifterna endast får användas och hanteras på vissa begränsade sätt, till exempel så att vi enbart får lagra dem och inte använda dem på något annat sätt under den tid som begränsningen gäller. Annan användning får då endast ske med ditt samtycke, för att skydda någon annans rättigheter eller för ett viktigt allmänintresse.
 
Du har rätt att begära att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter i fyra olika situationer:
 
 • Om du bestrider personuppgifternas korrekthet, har du rätt att begära begränsning under tiden som vi kontrollerar om personuppgifter är korrekta.
 • Är behandlingen olaglig och du motsätter dig att personuppgifterna raderas, kan du i stället begära att dess användning ska begränsas.
 • Om vi inte längre behöver personuppgifterna för ändamålen med behandlingen, men du behöver personuppgifterna för att göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.
 • Om du invänder mot behandlingen av dina personuppgifter har du rätt att begära att behandlingen av personuppgifterna begränsas under tiden som vi gör en avvägning mellan dina och våra intressen.
 
Om du får dina personuppgifter begränsade, är vi skyldiga att meddela dig innan begränsningen upphör.
 
Rätt till radering
Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter. I följande fall är vi skyldiga att utan dröjsmål radera dina personuppgifter:
 
 • Om personuppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål de samlats in, exempelvis om du som sökt ett jobb inte anställts och vi inte längre behöver ditt CV.
 • Om du återkallat det samtycke på vilket behandlingen grundar sig och det inte finns någon annan laglig grund för behandlingen, exempelvis om du lämnat ditt samtycke till publicering av ett foto men sedan ångrar dig och återkallar ditt samtycke.
 • Om behandlingen sker för direkt marknadsföring och du motsätter dig att uppgifterna behandlas för det syftet, exempelvis om du inte längre vill ha ett nyhetsbrev från oss.
 • Om du invänder mot behandlingen och det saknas berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen.
 • Om personuppgifterna har behandlats på ett olagligt sätt, exempelvis om personuppgifterna inte behandlats i enlighet med dataskyddsförordningen.
 • Om personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse.
 
Observera att vi i vissa situationer inte kommer kunna tillmötesgå din begäran att bli raderad. Vi kan neka din begäran helt eller delvis om vår behandling är nödvändig av något av följande skäl:
 
 • för att tillgodose andra viktiga rättigheter, såsom rätten till yttrande- och informationsfrihet
 • för att uppfylla en rättslig förpliktelse
 • för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk
 • för arkivändamål av allmänt intresse eller av vetenskapliga, historiska eller statistiska ändamål.
 
Rätt till skadestånd
Om du har lidit skada på grund av att dina personuppgifter har behandlats i strid med dataskyddsförordningen har du rätt att begära skadestånd.
 
Rätten att inge klagomål till IMY
Om du anser att vår behandling är olaglig eller inte utförs på ett korrekt sätt har du rätt att inge ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.
 
Rätt att invända
Behandling som utförs med stöd av ett berättigat intresse eller ett allmänt intresse eller som ett led i myndighetsutövning har du alltid rätt att invända mot enligt dataskyddsförordningen. Då kommer vi att göra en intresseavvägning utifrån din specifika situation för att bedöma om det fortfarande är berättigat att behandla dina personuppgifter för det angivna syftet.
 
Du har även rätt att invända mot behandling som utförs för direktmarknadsföringsändamål. Om du gör det kommer vi att sluta utföra behandlingen utan att först utföra någon intresseavvägning.
 
Rätt att ta tillbaka samtycke
Vad gäller behandling som utförs med stöd av ett samtycke kan du alltid ta tillbaka ditt samtycke när som helst, och då ska personuppgifterna upphöra att behandlas. Behandling som utfördes innan samtycket togs tillbaka ses dock fortfarande som laglig.
 
Rätt att flytta dina personuppgifter (”dataportabilitet”)
Automatiserad behandling (t.ex. i ett IT-system) som utförs med stöd av samtycke eller avtal där personuppgifterna samlats in direkt från dig omfattas av rätten till dataportabilitet, vilken innebär att du har en rätt att begära ut dina personuppgifter i ett format som är strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart och, om det är tekniskt möjligt, få dessa personuppgifter överförda direkt till en annan part.
 

Kontakt

Personuppgiftsansvarig för alla ovanstående behandlingar är inTechrity i Karlstad AB, org.nr. 559136-8997, Kungsgatan 12, 652 24 Karlstad.
 
Om du har frågor om vår behandling av dina personuppgifter eller vill utöva någon av dina rättigheter, hör av dig till info@intechrity.se.