Statistik för drifts- och integritetsincidenter på området elektronisk kommunikation

 
 

Post- och telestyrelsen (PTS) har publicerat en sammanställning över de drifts- och integritetsincidenter som har inträffat på området elektronisk kommunikation under 2020. Den nya statistiken kan ge en fingervisning om var de största förbättringsområdena finns för berörda aktörer.

 

Rapporten visar att PTS totalt har handlagt 341 rapporterade incidenter, varav 332 bedömdes som rapporteringspliktiga incidenter. Av incidenterna var ungefär 10 % driftsäkerhetsincidenter och resterande 90 % integritetsincidenter.

 

De vanligaste orsakerna till driftsäkerhetsincidenterna var avgrävda fiberkablar, hård- eller mjukvarufel, systemfel och strömavbrott. Integritetsincidenterna präglades till stor del av den mänskliga faktorn. Den vanligaste incidentorsaken var felregistrering av kontaktuppgifter och förväxling av adresser och liknande i kundtjänst. Den näst vanligaste incidentorsaken var vad PTS menar är den allvarligaste typen: obehöriga personer som har fått ut information eller kunnat ändra abonnemangsuppgifter.

 

De typer av incidenter som varit de vanligaste tyder på att många av dem hade kunnat undvikas genom bättre tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder. PTS påpekar också detta som ett av sammanställningens huvudsakliga syften, dvs. att operatörerna själva ska kunna använda informationen i framtida planering av säkerhetsarbete. Det andra övergripande syftet med sammanställningen är att vidareförmedla den övergripande bilden av incidenter.

Läs mer