04/11 2021
 

Ny nationell datastrategi

 
 

Sverige är det land i inom EU som, efter Finland, är bäst på digitalisering enligt Digital Economy and Society Index (DESI) 2020. För att Sveriges position inom dataanvändning och AI ska bli lika framstående som inom övrig digitalisering har regeringen beslutat om en nationell datastrategi som ska främja datadelning, digital innovation och AI-användning.

 

Strategin kommer att prägla Sveriges långsiktiga arbete och är bland annat tänkt att få genomslag inom områden som hälsa, kompetensförsörjning, hållbart jord- och skogsbruk, smart elektrifierad mobilitet och smart statistik. Strategins huvudsakliga syfte är att stärka välfärden, konkurrenskraften och ett hållbart samhälle.

 

I strategin hittas sex olika insatsområden som lägger grunden för både offentliga och privata aktörers delning av data på ett öppet, säkert och kontrollerat sätt. Varje insatsområde har ett anknutet delmål som är uppföljningsbart.

Ett viktigt fokus för strategin är att främja datadelning med olika grader av kontroll inom så kallade dataområden. Myndigheten för Digital förvaltning (DIGG) har uppdragits att ge myndigheterna stöd och dessutom främja samverkan med privata aktörer.

Läs mer