Länkskatt och uppladdningsfilter? Det här behöver du veta!

 
 

Den 20 juni röstade Europaparlamentets utskott för rättsliga frågor igenom artiklarna 11 och 13 i förslaget till ny upphovsrättslag. Dessa artiklar, vilka i folkmun fått namnen ”länkskatt” och ”automatiskt uppladdningsfilter”, har kritiserats för de negativa effekter de förväntas ha på informations- och yttrandefriheten på internet.

 

Den 5 juli – i morgon – är det Europaparlamentets tur att rösta. Så vad innebär det då om förslagen röstas igenom? Hur skulle vår framtid se ut om dessa artiklar blev lag? Låt oss ta en snabb titt på vad de egentligen innebär.

 

Artikel 11 – Licensiering av förhandsvisningar

Artikeln som gett upphov till namnet ”länkskatt” handlar snarare om licensiering än om skatter, och av sidförhandsvisningar snarare än rena länkar. Nyhetsutgivare ska enligt artikel 11 i förslaget få ensamrätt till digital reproduktion och publicering av sina artiklar samt rätt till ”skälig och proportionerlig kompensation” för sådan användning i onlinedelningstjänster.

 

I egenskap av en s.k. ”närstående rättighet” gäller denna ensamrätt även för korta, beskrivande texter eller delar av meningar ur artikeln, ja till och med dess rubrik. I praktiken innebär detta att sådana ”förhandsvisningar” av länkade sidor som vi ser i vårt Facebook-flöde skulle behöva licensieras av Facebook för att inte inkräkta på utgivarens ensamrätt.

 

Den nya rätten ska inte gälla för ren användning av hyperlänkar, dvs. direktlänkar utan vare sig bild eller beskrivning som visar vart de leder, men det är knappast till stor tröst för de som föredrar att ha kontroll över sitt surfande. Artikel 11 innehåller även ett undantag för individuella användares ”berättigade privata och icke-kommersiella användning”, men publicering på Facebook och liknande tjänster täcks inte av undantaget. Vi är vana vid att kunna dela och diskutera nyheter med våra vänner och bekanta på det här sättet – men det skulle den nuvarande lydelsen av artikel 11 ge rättsinnehavare en möjlighet att sätta stopp för.

 

Artikel 13 – Automatiska uppladdningsfilter

Artikel 13 ska tillämpas på leverantörer av internettjänster som låter sina användare ladda upp innehåll och sedan optimerar detta innehåll genom att t.ex. välja hur det ska visas i ett flöde, märka det med hashtags och på andra sätt strukturera det enligt särskilda kriterier. Tjänster såsom Facebook, Twitter, Reddit och Youtube täcks av definitionen medan exempelvis Wikipedia, Dropbox och Blocket skulle falla utanför.

 

I sin nuvarande utformning stadgar artikel 13 att en leverantör av en sådan tjänst som definitionen täcker ska ingå licensavtal med de rättsinnehavare som vill och kan. Leverantören ska, på basis av ett sådant avtal, stå ansvaret för verk som laddats upp av tjänstens användare under förutsättning att uppladdningen skett i enlighet med tjänstens villkor samt att användarna inte agerar i kommersiellt syfte eller är rättsinnehavaren själv.

 

Med andra ord blir en leverantör av en delningstjänst ansvarig för allt material som laddas upp och måste, för att undvika att göra intrång i upphovsrätten, teckna licensavtal med alla rättsinnehavare vars material kan komma att laddas upp genom tjänsten.

 

För det fall det inte finns något licensavtal (dvs. i princip alltid) ska leverantören ”vidta åtgärder” för att filtrera bort upphovsrättskränkande material medan sådant material som inte kränker några rättigheter ska få vara kvar. I praktiken innebär detta en lagstadgad skyldighet att använda innehållsigenkänningsteknik som, baserat på algoritmer, bedömer om visst innehåll kränker någons upphovsrätt eller ej – ett automatiskt uppladdningsfilter.

 

Mer information

Om du vill veta mer eller få tillgång till vår fullständiga rättsutredning om de två artiklarna (ca 3 A4-sidor totalt), kontakta vår rådgivare Sara Gandrén på sara.gandren@intechrity.se.

 

För att läsa den nuvarande lydelsen av förslaget till upphovsrättsdirektiv, klicka här.

 

Uppdatering 2018-07-05: En majoritet av EU-parlamentet röstade ned förslaget. Det kommer att revideras och röstas om igen i september. Se EU-parlamentets nyhet.