28/01 2021
 

Internationella dataskyddsdagen 2021

 
 

Den 28 januari är den internationella dataskyddsdagen, då vi firar och uppmärksammar rätten till skydd av personuppgifter världen över.

 

Enligt dataskyddsförordningen har du som individ ett flertal rättigheter:

 

  • Du ska i regel få information av företag, myndigheter och andra om att de har samlat in och kommer att behandla dina personuppgifter.
  • Du kan begära att få bekräftelse på om dina personuppgifter behandlas, samt i så fall ett utdrag av dina personuppgifter och information om hur de behandlas.
  • Du kan begära rättelse eller komplettering av dina personuppgifter.
  • Du kan begära en tillfällig begränsning av behandlingen av dina personuppgifter, t.ex. medan en rättelse görs.
  • Du kan begära att dina personuppgifter raderas, t.ex. om de inte behandlas för berättigade syften.
  • Du kan under vissa förutsättningar begära att få ut dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format (exempelvis excelformat) och begära att personuppgifterna flyttas till en annan leverantör, t.ex. om du vill byta från en tjänsteleverantör till en annan.
  • Du kan invända mot vissa typer av behandlingar, t.ex. direktmarknadsföring som skickas till dig via mejl eller behandlingar som utförs på basis av s.k. berättigade intressen.
  • Du kan begära att få beslut som fattas automatiserat (t.ex. automatiserade kreditbeslut) granskade av en riktig person, samt bestrida beslutet.
  • Du kan inge ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) om du anser att en behandling av dina personuppgifter är olaglig.

 

Under 2020 publicerade IMY en rapport om de klagomål som kommit in till myndigheten mellan 25 maj 2018 och 24 maj 2020, dvs. under dataskyddsförordningens två först år. Ungefär en fjärdedel av alla klagomål avsåg individers rättigheter, varav den vanligaste var rätten till radering och den näst vanligaste rätten till registerutdrag. Många individer klagar på att de inte fått gehör fått sina rättighetsbegäranden.

 

Rätten till skydd av personuppgifter är en mänsklig rättighet som finns med i både EU:s rättighetsstadga och i europeiska konventionen för mänskliga rättigheter. Idag är det även exakt 40 år sedan som Europarådets dataskyddskonvention (Konvention 108) antogs. Konvention 108 både var och är det enda juridiskt bindande internationella regelverket vad gäller skydd av personuppgifter. Alla EU-medlemsstater är anslutna, och även en del andra länder i världen har valt att anta konventionen, bl.a. Mexiko, Argentina och Ryssland. 2018 uppdaterades konventionen för att gå mer i linje med dataskyddsförordningen.

 

Reglerna om skydd för personuppgifter bygger, såväl i Konvention 108 som i dataskyddsförordningen, på att individer ska ha kontroll över sina egna personuppgifter. En individ som lånar ut sina personuppgifter till ett företag eller annan verksamhet ska ha insyn i hur behandlingen fortgår och kunna begära olika åtgärder, exempelvis rättelse eller radering, när personuppgifter inte behandlas på rätt sätt. Den som behandlar personuppgifterna har också ett eget ansvar att självmant hålla personuppgifter korrekta och att bara behandla dem i den utsträckning det är nödvändigt för att uppfylla specifika syften. I grund och botten handlar det om respekt för människor och deras rätt att bestämma över sig själva och sin integritet.


Du kan läsa mer om dina rättigheter på IMY:s webbplats.