IMYs strategiska inriktning för kommande år - hållbar digitalisering

 
 

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) har beslutat om den strategiska inriktningen för de kommande åren 2022–2025. IMY:s målsättning år 2025 är att personlig integritet och dataskydd ges ett tydligt fokus på alla samhällsnivåer. Med det menas att det ska finnas en tydlig integritetsskyddspolitik och en allmän kunskapshöjning hos enskilda, verksamheter och innovatörer för att bidra till en hållbar digitalisering. I IMY:s första Integritetsrapport som lämnades till regeringen i januari 2021 visades det att det är en förutsättning för att kunna nyttja digitaliseringens möjligheter på bästa sätt att människor och organisationer känner tillit till digitala tjänster.

  

För att kunna uppnå den nya målsättningen, som är en del av att kunna nyttja digitala tjänster på ett hållbart sätt, ska IMY arbeta på flera fronter. En del av arbetet var lanseringen av den nya webbplatsen för att göra information mer lättillgänglig. En annan del är det pågående arbetet med att utreda klagomål från enskilda som vill tillvarata sina rättigheter, vilket kommer att fortsätta och intensifieras. En tredje en del i arbetet är att myndighetens tillsyn ska fokusera på att ta tydlig ställning i rättsliga frågor och bidra till utveckling av praxis för att på så vis stötta verksamheter av olika slag.

 

Ytterligare en del i arbetet är att höja kunskapen kring integritets- och dataskyddsfrågor hos innovationsaktörer och förbättra rutiner, processer för förbättring av förmågan att följa och analysera teknikutvecklingen.

 

Slutligen ska IMY hitta sätt att samverka med andra aktörer i ännu större utsträckning än tidigare för att kunna utveckla förmågan att ge ett mer anpassat stöd och vägledning till samarbetspartners.

Läs mer